Till den spanska översättningen


Delar ur Föräldrabalken

6 kap.

2§ Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år . (...)

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns bestämmelser i 9-15 kap. Lag 2014:377.

9 kap. Om underårigs omyndighet
1 § Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva eller testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. (Lag 1994:1433).

10 kap. Om förmyndare

2§ För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare enligt 1§ eller blir entledigad från förmyndarskapet, är den andre barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare.

12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet
(Beträffande rubriken, se Lag 1994:1433)

Förmyndares skyldigheter (Beträffande rubriken, se Lag 1994:1433) 1§ Förmyndare skall förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna. (...)

Förmyndaren företräder i övrigt den omyndige när detta inte enligt lag skall göras av någon annan. Lag 1994:1433.

13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning
(Beträffande rubriken, se Lag 1994:1433)
Föräldrars rådighet
(Beträffande rubriken, se Lag 1994:1433)

1§ När en omyndigs föräldrar är förmyndare, bestämmer de hur tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras, om inte annat följer av denna balk eller annan författning. (...)

Om endast en av föräldrarna är förmyndare, gäller bestämmelserna om föräldrar honom eller henne.


Biluthyrning World Wide