AKTUELL SVENSK LAGSTIFTNING UR SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING AVSEENDE ÄRVDABALK UTFÄRDAD DEN 12:e DECEMBER 1958 (uppdaterad till och med SFS 2015:418)

Härmed intygas att den svenska lagstiftning innehåller följande bestämmelser angående arv, vad avser avliden person efter den 31:a december 1987:

Till den spanska översättningen

ÄRVDABALK

2 kap. Om skyldemans arvsrätt

1 § Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.

2§ Finnas ej bröstarvingar, taga arvlåtarens fader och moder hälften var av arvet. Är fader eller moder död, dela arvlåtarens syskon faderns eller moderns lott. l avlidet syskons ställe träda dess avkomlingar, och skall var gren taga lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar tar den föräldern hela arvet. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras föräldrar. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

3§ Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet. Var och en ärver lika lott. Är en farföräldrer eller morförälder död, delar den dödes barn denneslott. Finns det ingabarn efter den döde, tarden andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Det som sägs i första och andra styckena om farföräldrar och morföräldrar gäller även föräldrar till en förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:435).4§ Andra skyldemän än ovan sägs äga ej ärva.

3 kap. Om makes arvsrätt: så ock om rätt för den först avlidne makans arvingar i boet efter den sist avlidne maken.

1 § Var arvlåtaren gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9§.
Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det basbelopp enligt enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke. Lag 2010:1205

2§ Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes förälder syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3-5§§, 6§ tredje stycket eller 7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.
Har en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller delvis fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevandemakens bo minskas i motsvarande mån.
Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv och den efterlevandes egendom efter bodelningen, skall arvingarna efter den först avlidne ta samma andel i boet efter den sist avlidne. Lag 2005:435

5§ Vid delningen av boet efter den sist avlidne maken äga vardera makens arvingar på sin lott erhålla egendom, som under äktenskapet tillhört den maken, och den slet avlidnes arvingar jämväl egendom, som sedermera förvärvats av denne. Fastighet må, även om den i värde överstiger vad å lotten belöper, uttagas, om penningar lämnas till fyllnad av andra sidans lott. I övrigt skall beträffande förrättningen i tillämpliga delar gälla vad om bodelning är stadgat.

6§ Har efterlevande maken gått i nytt gifte, skall vid hans död delning enligt detta kapitel av hans behållna giftorättgods och enskilda egendom äga rum, innan bodelning må förrättas. Skall i efterlevande makens livstid bodelning äga rum mellan honom och hans make, i nytt äktenskap eller dennes arvingar, skall av efterlevande makens behållna giftorättsgods och enskilda egendom före delningen uttagas egendom till värde, motsvarande vad enligt 1- 4§§ belöper å den först avlidnes arvingar.

§ Om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till efterlevande maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har bröstarvingen i stället rätt att ta del i dennes bo enligt bestämmelserna i 2§. Lag 1987:231)

Biluthyrning World Wide