AKTUELL SVENSK LAGSTIFTNING UR DEN SVENSKA ÄKTENSKAPSBALKEN, AVSEENDE BODELNING:

Till den spanska översättningen

1 § När ett äktenskap upplöses, skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock ej, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Är makarna ense får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan skall registreras av Skatteverket.

(---)

5§ Bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelning skall upprättas en handling som skrivs under av dem båda. Är den ena maken död, förrättas bodelning av den andra maken samt den dödes arvingar och universella testamentsägare. För arvingar och universella testamentsägare gäller i så fall, om inget annat sägs, vad som är föreskrivet om make.

 

Beträffande formkraven, se NJA 1994 s.265.

 

1994:265

94-04-28

Ett mellan makar i anledning av äktenskapsskillnad upprättad och av båda undertecknad skriftligt avtal har ansetts utgöra en bekräftelse av att egendomen i makarnas bo delats mellan dem. Eftersom därför en formenlig bodelning ansetts ha skett har bodelningsförrättare, som begärts av en av makarna, inte förordnats.

(---)

En formenlig bodelning skall i princip ske när ett äktenskap upplöses, även om en faktisk fördelning av makarnas tillgångar redan skett.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall enlig 9 kap. 4 § ÄktB förrättas när äktenskapet har upplösts men skall, om någon av makarna begär det, ske så snart ett äktenskapsskillnadmål anhängiggjorts.

I 9 kap 5 § ÄktB stadgas att över bodelning skall upprättas en handling som skrivs under av båda makarna. (…)

Makar har full avtalsfrihet mellan sig. Även bodelning är i princip ett fristående avtal mellan makarna och ingår, om den förrättas i anledning av äktenskapsskillnad, inte i skillnadsmålet.

Några krav på bodelningsavtalets innehåll utöver vad nyss sagts om skriftlig form och båda makarnas underskrift har inte uppställts av lagstiftaren. Syftet med formkravet har angivits vara endast att av bodelningshandlingen skall kunna utläsas, att ett skifte skett av den egendom det är fråga om.

Av främst praktiska skäl torde dock en bodelningshandling i de flesta fall ange hur makarnas viktigaste tillgångar och skulder fördelats mellan dem och därmed vilken egendomsfördelning som i fortsättningen skall gälla.

Det mellan "A" och "B" träffade skriftliga avtalet har visserligen inte betecknats som bodelningsavtal och det nämner inte heller ordet bodelning. Det kan emellertid inte råda någon tvekan om att avtalet innebär en bekräftelse av att egendomen i boet har delats och makarna inte har några ytterligare anspråk mot varandra. Handlingen är underskriven av båda makarna. Det måste därför anses ha skett en formenlig bodelning. Att det av handlingen inte framgår hur delningen har ägt rum saknar betydelse.

På grund av det anförda skall bodelningsförrättare inte förordnas.

HD:s beslut meddelades d 28 april 1994 (nr SÖ 112).

Biluthyrning World Wide