AKTUELL SVENSK LAGSTIFTNING UR SVENSK FÖRFATTNINGS SAMLING AVSEENDE ÄKTENSKAPSBALK UTFÄRDAD DEN 14:e MAJ 1987, ENLIGT FÖLJANDE:

UTDRAG UR SVENSK LAGSTIFTNING OM PARTIELL BODELNING

Till den spanska översättningen

ÄktB 9 kap. Allmänna bestämmelser om bodelning

1 § När ett äktenskap upplöses, skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock ej, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan skall registreras av Skatteverket.

ÄktB 11 kap. Andelar och lotter

7 § Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar.

ÄktB 13 kap. Verkan av bodelning

6 § När bodelning har förrättats får makarna eller en av dem ge in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering.

ÄktB 16 kap. Registreringsärenden
2 § Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Till ansökan skall fogas den handling som skall registreras. Begärs registrering av en gåva som inte har skett skriftligen, skall uppgift om gåvan lämnas i en handling som har undertecknas av båda makarna.

Beträffande anmälan om bodelning finns bestämmelser i 9 kap. 1 § andra stycket.

../..
HÖGSTA DOMSTOLEN (STOCKHOLM) BESLUT I DOM 1991:284 (NJA nr: 1991:49)
1991-05-30
Partiell bodelning har ansetts kunna äga rum vid bodelning under äktenskapet. 9 kap 1§ 2 st och 10 kap 1§ ÄktB.

(…)
Om makar vid en bodelning under äktenskapet som avser endast viss egendom å andra sidan enas om att det återstående giftorättsgodset över huvud taget inte skall fördelas vid ett senare tillfälle, betyder det att detta giftorättsgods även i fortsättningen kommer att ägas av den make som var ägare vid tiden för bodelning.

Detta resultat kan också uppnås genom att det återstående giftorättsgodset i stället tas upp i bodelningshandlingen och förklaras skola tillhöra var och en av makarna på samma sätt som tidigare.

Detta senare alternativ - som innebär att bodelningen även i formell mening avser makarnas giftorättsgods i dess helhet - är att rekommendera, eftersom det på ett tydligare sätt ger uttryck för makarnas avsikt beträffande det återstående giftorättsgodset. I realiteten rör det sig emellertid om samma sak.

De motiv som bär upp reglerna om bodelning under äktenskapet föranleder inte att dessa alternativ måste behandlas olika.

På grund av det anförda kan något hinder inte anses möta mot en partiell bodelning under äktenskapet, vare sig makarnas avsikt är att det återstående giftorättsgodset skall fördelas vid ett senare tillfälle eller makarna är överens om att detta giftorättsgods över huvud taget inte skall bodelas.

Biluthyrning World Wide